FINANCOVANIE A POISTENIE


Spoločnosť ABCAUTOBAZAR.sk ponúka prostredníctvom svojich zmluvných obchodných partnerov pre svojich zákazníkov viaceré možnosti zvýhodneného financovania. Ak na obstaranie vozidla nemáte dostatočnú hotovosť, umožníme Vám čerpať prostriedky na jeho financovanie od našich partnerských spoločností prostredníctvom leasingu alebo úveru. Schvaľovací proces prebieha podobným spôsobom, akoby sa auto už nachádzalo na Slovensku. Predložíte nám potrebné doklady a my zažiadame leasingovú spoločnosť o predschválenie spolufinancovania. Po dovoze nám už zvyšnú čiastku za auto doplatí naša partnerská leasingová spoločnosť a Vy si môžete Vaše vozidlo prevziať. Máte možnosť si vybrať medzi najrýchlejšími formami financovania Vášho vozidla:

Finančný leasing je dlhodobý prenájom predmetu leasingu. Počas doby nájmu je vlastníkom predmetu leasingu prenajímateľ (leasingová spoločnosť), ktorý prevádza na nájomcu všetky povinnosti a riziká spojené s vlastníctvom a užívaním predmetu leasingu. Leasingová spoločnosť súčasne splnomocňuje nájomcu k uplatňovaniu práv voči dodávateľovi predmetu leasingu. Po ukončení nájmu má nájomca právo na kúpu predmetu leasingu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.

Základnou výhodou financovania úverom je skutočnosť, že vlastníctvo prechádza na klienta už podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím predmetu financovania. Pri financovaní úverom si klient môže uplatniť odpočet DPH z celej kúpnej ceny, môže si uplatniť celoročný odpis aj pri kúpe predmetu pred koncom roka a môže si uplatniť štátne dotácie, viazané na vlastníctvo predmetu.

Spätný leasing je osobitný druh leasingu, ktorý môžu vyžívať fyzické osoby, fyzické osoby –podnikatelia a právnické osoby za účelom získania voľných finančných prostriedkov z hnuteľného majetku, ktorý už vlastnia. Spätný leasing môžeme charakterizovať ako dohodu o predaji a spätnom prenájme spravidla formou finančného leasingu.

Poistenie vozidiel

Poskytuje našim zákazníkom komplexný a profesionálny poisťovací servis v oblasti automobilového priemyslu. Našou úlohou je vždy získať pre klientov kvalitné, optimálne poistné krytie pri vynaložení minimálnej výšky finančných prostriedkov. Sprostredkujeme Vám zvýhodnené sadzby na produkty:

  • PZP - povinné zmluvné poistenie (krytie: škoda spôsobená prevádzkou mot. vozidla)
  • KASKO - havarijné poistenie (krytie: havária, živeľ, vandalizmus, odcudzenie vozidla)
  • EUROGAP - dopoistenie spoluúčasti a amortizácie vozidla (obzvlášť výhodné do 5 rokov vozidla)